โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนาบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนพัฒนาบุคลากร


   แผนพัฒนาบุคลากร            

               ประจำปี 2556                            ประจำปี 2557 - 2561

               ประจำปี 2557                            ประจำปี 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)

               ประจำปี 2558    

                     ประจำปี 2558 (ฉบับปรับปรุง) 

                     ประจำปี 2559

               ประจำปี 2560