โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2560 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล 
หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ        (สายสนับสนุน) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

- รายงานการประชุมจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
- แบบเสนอโครงการ (ง8) 
- คำสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2560
- แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
- บันทึกเล่าเรื่อง การทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
- บันทึกเล่าเรื่อง การทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
- แบบรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ การทำข้อตกลงฯ  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา