โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 748 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  (Download ประกาศ)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ  (Download ประกาศ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา