โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามประเมินผลบุคลาการที่ลาศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงาน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามประเมินผลบุคลาการที่ลาศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพัฒนาบุคลากร  กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการติดตามและประเมินผลบุคลากรลาศึกษาต่อ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ ในกระบวนการ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของผู้ลาศึกษาต่อตลอดระยะเวลาศึกษาต่อ ซึ่งมีการ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การ สรรหาผู้รับทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบุคลากรที่ลาศึกษาต่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 ราย (ภาพ/ข้อมูล : อาพัชรี ศิรินาโพธิ์)
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา