โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครสมาชิกโครงการ ล้านนารวมใจ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การรับสมัครสมาชิกโครงการ ล้านนารวมใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3926 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการ “ล้านนารวมใจ” ซึ่งเป็นโครงการภาคสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ การสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ กองบริหารงานบุคคล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ล้านนารวมใจ” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทราบ หากมีความสนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล/กองบริหารทรัพยากร/สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ตามที่สมาชิกสังกัดอยู่)  ทั้งนี้ จะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ ต่อไป

1.จำนวนสมาชิกและรายชื่อสมาชิก

 ปี 2563

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

2.จำนวนสมาชิกที่พ้นสภาพ

ปี 2563

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

3.รายงานการเบิกจ่ายเงินสมทบร่วมทำบุญสมาชิกโครงการล้านนารวมใจ

4.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ "ล้านนารวมใจ" 

5.หลักเกณฑ์การรับสมัครและการดำเนินงาน-โครงการล้านนารวมใจ

6.ประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการรับสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา