โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครสมาชิกโครงการ ล้านนารวมใจ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การรับสมัครสมาชิกโครงการ ล้านนารวมใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 สิงหาคม 2561 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครสมาชิกโครงการ “ล้านนารวมใจ” ซึ่งเป็นโครงการภาคสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ การสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น

                    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ กองบริหารงานบุคคล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ล้านนารวมใจ” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทราบ หากมีความสนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล/กองบริหารทรัพยากร/สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ตามที่สมาชิกสังกัดอยู่)  ทั้งนี้ จะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตามลำดับ ต่อไป

1.จำนวนสมาชิกและรายชื่อสมาชิก

2.รายงานการเบิกจ่ายเงินสมทบร่วมทำบุญสมาชิกโครงการล้านนารวมใจ

3.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ "ล้านนารวมใจ" 

4.หลักเกณฑ์การรับสมัครและการดำเนินงาน-โครงการล้านนารวมใจ

5.ประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการรับสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา