โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.3/1 ลงวันที่  2 มกราคม 2562 กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีประมาณ 2562 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2  พร้อมอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา