โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ฯ

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ฯ "เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565 โดย กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนาโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนฯ
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ภายใต้หลักสูตร "เทคนิคก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา