โลโก้เว็บไซต์ สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ตามประกาศและเอกสารแนบดังนี้

1.ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3.ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4.ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศฯ รายชื่อผู้รับสมัครเข้าสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่  1822/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา