โลโก้เว็บไซต์ สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ตามประกาศและเอกสารแนบดังนี้

1.ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศขอขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่  1822/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา