โลโก้เว็บไซต์ เอกสารที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการและสายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารที่ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มิถุนายน 2563 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 3790 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedรายละเอียดเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง (สายวิชาการและสนับสนุน)

 


1.คู่มือปฏิบัติงานหลัก (แบบการเขียนขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติงาน)

 2. สมรรถนะ yes

   2.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

   2.2 แบบฟอร์มสมรรถนะหลัก

   2.3 แบบฟอร์มสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.แฟ้มสะสมผลงาน

4. การวิเคราะห์ค่างานyes

   4.1 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการประเมินค่างาน

   4.2 โครงสร้างการวิเคราะห์ค่างาน

   4.3 เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่ง

   4.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา