โลโก้เว็บไซต์ คู่มือปฏิบัติงาน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คู่มือปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 3509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


enlightenedคู่มือปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคลenlightened


►งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


►งานพัฒนาบุคลากร

 - คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


►งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)


►งานบริหารและสวัสดิการ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การปฏิบัติงานระบบเจ้าหนี้ในระบบ ERP สำหรับกองบริหารงานบุคคล

- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการความรู้ของกองบริหารงานบุคคล


 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา