โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - กระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - กระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” กระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล

ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน นางศรัญญา อินทร์คำเชื้อ, นางสาวณิชาพร ธรรมสอน

ประเภทผลงาน  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

บทสรุป 

จากกระบวนการจัดการความรู้ในเรื่อง กระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้าง คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อสัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้าง และบุคคลทั่วไป รวมทั้งบุคลากรในกองบริหารงานบุคคลที่สามารถเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (2560) ซึ่งผลลัพธ์ในกระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีผลงานและได้รับการต่อสัญญาจ้าง ร้อยละ 100

 

 [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - กระบวนการกำกับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา