โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี นำโดยนางสาวจันจิรา สุขสามปัน บุคลากรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน ในส่วนของตัวแทนสายสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 6 การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา