โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนฯ  | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ภายใต้หลักสูตร "เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างาน และแนวทางการดำเนินงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และนางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมหอคำทวี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกองงานต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่จำนวน 80 ราย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จัตตุฤธิ์ ทองปรอน ได้กล่าวว่า "ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มาพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ ซึ่งตำแหน่งหัวหน้า งานนั้น ถือเป็นบุคลากรที่เป็นก้าวแรกของการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ภาพรวมในบทบาทและหน้าที่หัวหน้างานที่ดีพึงมีเบื้องต้น เช่น

1. หน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร

2. หน้าที่ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ

3. หน้าที่ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบและระเบียบ

4. หน้าที่ในการสร้างทีม และมีส่วนร่วมกับทีม

5.หน้าที่ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อทีมงาน และเป็นผู้ฟังที่ดี

6. หน้าในการติดตามและให้ความช่วยเหลือทีมงานอย่างจริงจัง

7. หน้าที่ในการใช้จิตวิทยาในการทำงาน มีความกล้าหาญ ตรงไปตรงมา

ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ หวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานที่มี ประสิทธิภาพ มีทัศนคติและแนวคิดใหม่ของการเป็นหัวหน้างานที่ดีและสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย การจัดอบรมโครงการในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ในการจัดงานครั้งนี้ ขอให้การสัมมนาสำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ และขอเปิดการสัมมนา ณ บัดนี้"

 

 

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา