โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล หน่วยงานดีเด่น ด้านการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ประเมินผลฯ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล หน่วยงานดีเด่น ด้านการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ประเมินผลฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับ "หน่วยงานดีเด่น" ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐระดับดีเด่น 1 ใน 12 หน่วย จากทั้งสิ้น 80 หน่วยเบิกจ่าย

     ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา......ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา