โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-26 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-26

มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล หน่วยงานดีเด่น ด้านการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ประเมินผลฯ
จันทร์ 26 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน      ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังห... >> อ่านต่อ


คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มทร.ล้านนา
จันทร์ 26 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และภารกิจในการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยทางด้านการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา