โลโก้เว็บไซต์ การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการ การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการและการใช้ประโยชน์จากผลงานสิทธิบัตร

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ "การปฏิรูปกระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากผลงานสิทธิบัตร" ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                 - เอกสารประกอบการประชุม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา