โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) ได้มีการดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการความรู้  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากดผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดแก็บแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร ผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่แยกหมวดของเอกสารที่ชัดเจน และสามารถแนบเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ประเมิน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล  อีกทั้งก่อให้เกิดการลดการใช้งบประมาณด้านวัสดุสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) 

เข้าใช้ระบบได้ที่ https://fund.rmutl.ac.th/doc_port/index.php

แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา