โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ ทั้ง 6 พื้นที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ และกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ในด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และการบริหารจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กรุงเทพมหานครฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุญยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤธิ์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร มจพ.ทุกท่าน ที่ได้ให้การตอนรับ เป็นอย่างดีและทุกครั้งที่มารู้สึกอบอุ่นเสมอ  และในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ต่อยอดจากเมื่อครั้งที่เคยนำคณะ ผู้บริหาร เดินมาทางมา โดย มจพ.นับว่าเป็นแบบอย่างในหลายๆด้าน และเป็นเสมือนผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำกับ มทร.ล้านนา มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ และสิ่งต่างๆที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยของเราต่อไป”

     จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายถึงแนวโยบายจากผู้บริหาร มจพ.  เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเองและสังคม ชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมทัศนียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ และหอเกียรติประวัติ ที่แสดงเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี

      โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มทร.ล้านนาได้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสารองค์กร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งเกิดแนวคิดในนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนาในมิติต่างๆต่อไปได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา