โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กรกฎาคม 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 21784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


enlightened คู่มือปฏิบัติงาน "การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"enlightened


 ประกาศ ก.พ.อ.

 

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 ขั้นตอนกระบวนการประเมินค่างาน

 ขั้นตอนการประเมินบุคคล

 แบบประเมินค่างาน

 แจ้งให้ทราบ

 แนวปฏิบัติที่ดี

แจ้งให้ทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ)

           - แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(สายสนับสนุน)


กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน)

  • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 38(1/2562) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 42(5/2562) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
          - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 51(9/2563) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 35(4/2560) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 36(1/2561) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 37(2/2561) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 38(1/2562) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 39(2/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 40(3/2562) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 41(4/2562) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 42(5/2562) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 43(1/2563) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 46(4/2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 47(5/2563) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 48(6/2563) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 49(7/2563) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 51(9/2563) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
       อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 52(10/2563) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
         อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 53(1/2564) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
        - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 55(3/2564) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 58(6/2564) เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2564
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 59(1/2565) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
         - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 63(5/2565) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

       - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 66(8/2565) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

       - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 67(9/2565) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

       - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 68(1/2566) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

       - อนุมัติในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 69(2/2566) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  

 


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง กำหนดระยะเวลาเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2565

เอกสารดาวน์โหลด เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

4.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 


 

เอกสารดาวน์โหลด เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

4.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 


ประกาศคำสั่งแต่งตั้ง..♦

- ⇒ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2230/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2231/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2232/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2233/2562 ลว. 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 340/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 341/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 785/2563 ลว. 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 786/2563 ลว. 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1500/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1501/2563 ลว. 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1555/2563 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 14/2564 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 25/2564 ลว. 12 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 140/2564 ลว. 16  กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 331/2564 ลว. 23  มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 625/2564 ลว. 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 730/2564 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 828/2564 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 997/2564 ลว. 9 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 539/2565 ลว. 29 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 540/2565 ลว. 29 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 894/2565 ลว. 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1606/2565 ลว. 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1818/2565 ลว. 13 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 61/2566 ลว. 16 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

- ⇒คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 282/2566 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

 


♦ ผลการดำเนินงานในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ♦

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา