โลโก้เว็บไซต์ การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กรกฎาคม 2564 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 27912 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวการขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


enlightened คู่มือปฏิบัติงาน "การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น"enlightened


 ประกาศ ก.พ.อ.

 

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 ขั้นตอนกระบวนการประเมินค่างาน

 ขั้นตอนการประเมินบุคคล

 แบบประเมินค่างาน

 แจ้งให้ทราบ

 แนวปฏิบัติที่ดี

แจ้งให้ทราบเมื่อได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ)

           - แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(สายสนับสนุน)


กรอบระดับตำแหน่งของบุคลากร(สายสนับสนุน)

         

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง กำหนดระยะเวลาเพื่อขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2565

เอกสารดาวน์โหลด เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

4.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 


 

เอกสารดาวน์โหลด เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

        - สมรรถนะหลัก

        - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

4.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 


เอกสารดาวน์โหลด เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร 

ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เอกสารดาวน์โหลด

1.แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

2.แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา

  2.1 แบบฟอร์มบรรยายความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบฟอร์มบันทึกสมรรถนะ ประกอบด้วย

- สมรรถนะหลัก

- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- สมรรถนะทางการบริหาร

 


ข้อมูลการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

- ปี พ.ศ. 2567

มกราคม             กุมภาพันธ์      มีนาคม              เมษายน   
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม
กันยายน    ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

- ปี พ.ศ. 2566

มกราคม             กุมภาพันธ์          มีนาคม              เมษายน       
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  สิงหาคม
กันยายน    ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

 


enlightened♦ผลการดำเนินงานในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น♦


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา