โลโก้เว็บไซต์ IDP-RMUTL | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

IDP-RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 6340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนพัฒนาบุคลากร 

Individual  Development Plan : IDP RMUTL

    แผนพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในด้านสมรรถนะมาพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่จะต้องพัฒนา โดยกำหนดวิธีการในการพัฒนาตามสมรรถนะ  ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจัดเก็บเป็น "กรอบการสั่งสมประสบการณ์"  และสร้างแผนการพัฒนาเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนราชการและความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีคุณภาพของบุคลากร โดยมีแบบฟอร์มดังนี้

1.แบบฟอร์มการหาความจำเป็นในการพัฒนารายบุคคล (แบบIDP-1)

2.แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : IDPs – INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (แบบIDP-2)

3.แบบฟอร์มติดตามผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (แบบIDP-3)

enlightenedตัวอย่าง-สายวิชาการ

enlightenedตัวอย่าง-สายสนับสนุน

4.เเบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการเเละสายสนับสนุน 4 ปี พ.ศ.2562 - 2565 (เเบบIDP-4)

5.เเบบฟอร์มสรุปแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการเเละสายสนับสนุน 4 ปี พ.ศ.2562 - 2565 (เเบบIDP-5)

heartคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลheart


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา