โลโก้เว็บไซต์ IDP-RMUTL | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

IDP-RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 10355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนพัฒนาบุคลากร 

Individual  Development Plan : IDP RMUTL

    แผนพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้การพัฒนาของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนำผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในด้านสมรรถนะมาพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่จะต้องพัฒนา โดยกำหนดวิธีการในการพัฒนาตามสมรรถนะ  ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาจัดเก็บเป็น "กรอบการสั่งสมประสบการณ์"  และสร้างแผนการพัฒนาเป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนราชการและความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีคุณภาพของบุคลากร โดยมีแบบฟอร์มดังนี้

1.แบบฟอร์มการหาความจำเป็นในการพัฒนารายบุคคล (แบบIDP-1)

2.แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล :  (แบบIDP-2)

3.แบบฟอร์มติดตามผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (แบบIDP-3)

        enlightenedตัวอย่าง-สายวิชาการ

        enlightenedตัวอย่าง-สายสนับสนุน

4.แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP - 3) 

5.เเบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการเเละสายสนับสนุน 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 (เเบบIDP-4)

6.เเบบฟอร์มสรุปแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการเเละสายสนับสนุน 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 (เเบบIDP-5)


heart คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลheart

heart ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานผลการบันทึกการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลheart


mail รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 

-   ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

-   ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

-  ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

-  ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1

ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา