โลโก้เว็บไซต์ kbs | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : kbs

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา
อังคาร 30 ตุลาคม 2561 / คลังความรู้

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา โดย ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, นภา ขันสุภา, พิทักษ์ พุทธวรชัย, ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562. จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-822-7 ISBN 978-974-625-823-4 (e-Book) เกี่ยวกับหนังสือ :: หนังสือ "ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากการดำเนินการศึกษา และงานวิจัยของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี... >> อ่านต่อ


การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
อังคาร 30 ตุลาคม 2561 / คลังความรู้

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว โดย พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม และ นริศ กำแพงแก้ว เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561. จำนวน 43 หน้า ISBN 978-974-625-812-8 ISBN 978-974-625-811-1 (e-Book) เกี่ยวกับหนังสือ :: หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่อง "การกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว" จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม ของมหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
อังคาร 30 ตุลาคม 2561 / คลังความรู้

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย ภัทราวดี ธงงาม ปิยะนุช เจดีย์ยอด วันชัยยุทธ วงษ์เทพ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561. จำนวน 39 หน้า ISBN 978-974-625-807-4 ISBN 978-974-625-808-1 (e-Book) เกี่ยวกับหนังสือ :: องค์ความรู้เรื่องการผลิตกระดาษทำมือโดยแปรรูปจากเปลือกข้าวโพด เรียบเรียงและพัฒนามาจากหนึ่งในงานบริการวิชาการ พื้นที่ชุมชนบ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการยกระด... >> อ่านต่อ


การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ
อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 / คลังความรู้

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ โดย ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา, ยุทธนา เขาสุเมรุ, สัญชัย พันธโชติ, ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, สุนันท์ เลสัก เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560. จำนวน 33 หน้า ISBN 978-974-625-755-8 เกี่ยวกับหนังสือ :: หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ที่เป็นประโย... >> อ่านต่อ


การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / คลังความรู้

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ โดย สันติ ช่างเจรจา, ชิติ ศรีตนทิพย์, ยุทธนา เขาสุเมรุ, รุ่งนภา ช่างเจรจา, พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560. จำนวน 32 หน้า ISBN 978-974-625-754-1 เกี่ยวกับหนังสือ :: หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 25 ทั้งหมด 25


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา