โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-24 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-06-24

ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ากรอกข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อรายงานผลไปยังสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) โดยสามารถกรอกรายละเอียดดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จาก QR Code ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กดดูเอกสารแนบ) หรือที่ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/vaccine... >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 / คลังความรู้

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ของกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยได้สร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้  บุคคลทั่วไป  รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา