โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  29  เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Download)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Download)

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา