โลโก้เว็บไซต์ การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน  ๗ ราย  พร้อมหมายเลขการลงคะแนนเสียง ดังนี้

  1. นายครรชิต                       เงินคำคง          ผู้สมัครหมายเลข  ๑
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุธนา      ศรีอุดม            ผู้สมัครหมายเลข  ๒
  3. นางสาวจันจิรา                   สุขสามปัน        ผู้สมัครหมายเลข  ๓
  4. นายจักรพันธุ์                     รอดทรัพย์        ผู้สมัครหมายเลข  ๔
  5. นายคงศักดิ์                       ตุ้ยสืบ             ผู้สมัครหมายเลข  ๕
  6. นายประเสริฐ                     ศรีพนม            ผู้สมัครหมายเลข  ๖
  7. นายคุณพจน์                     สันชุมภู            ผู้สมัครหมายเลข  ๗

ดูรายละเอียดผู้สมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนได้ที่ : https://personal.rmutl.ac.th/news/13991

**การลงคะแนนเสียง ลงคะแนนได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งวิธีอิเล็กทรอสิกส์  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.***

ขั้นตอนการลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา