โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ของกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยได้สร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้  บุคคลทั่วไป  รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันให้ผู้อื่นนำไปใช้

แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง  เทคนิคการวิเคราะห์ค่างาน  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา