โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 36 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดทำคู่มือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ทุ่งละครฟาร์ม รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงาน...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา