โลโก้เว็บไซต์ ประมวลจริยธรรม | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา