โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา) | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 928 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนังกานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา