โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-11 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-04-11

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา)
อังคาร 11 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนังกานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เ... >> อ่านต่อ


ประมวลจริยธรรม
อังคาร 11 เมษายน 2566 / คลังความรู้

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/ว9 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการปฏ... >> อ่านต่อ


สวพ.จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 11 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิ จัยและพัฒนา และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา