โลโก้เว็บไซต์ การเลื่อนเงินเดือน | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเลื่อนเงินเดือน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 4825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ารเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

         การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (รอบ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม )

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธิการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ใน 1 ปีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะขึ้นเงินเดือน 2 ครั้งต่อปี โดยประเมินผลงาน ดังนี้

รอบที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่แล้ว

โดยการคำนวณเงินเดือนและค่าตำแหน่งทางวิชาการจะมีฐานเงินเดือน ค่ากลางของแต่ละตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. กำหนดตามเอกสารที่แนบมาโดยจะนำคะแนนการประเมินผลงานในแต่ละรอบการประเมินมาคำนวณ  เพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละในอัตราไม่เกิน 6 ของฐานเงินเดือน 

(สรุปการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คลิก)

         การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนขั้นค่าจ้างปีละ 2 ครั้ง (รอบ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544

 

การเลื่อนค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

  การเลื่อนค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เลื่อนค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง (รอบ 1 ตุลาคม ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

   การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เลื่อนค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง (รอบ 1 ตุลาคม ) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา