โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 792 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับรองคุณสมบัติและกำหนดหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้

ผู้สมัครหมายเลข ๑  นายครรชิต  เงินคำคง

ผู้สมัครหมายเลข ๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุธนา  ศรีอุดม

ผู้สมัครหมายเลข ๓  นางสาวจันจิรา  สุขสามปัน

ผู้สมัครหมายเลข ๔  นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์

ผู้สมัครหมายเลข ๕  นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ

ผู้สมัครหมายเลข ๖  นายประเสริฐ  ศรีพนม

ผู้สมัครหมายเลข ๗  นายคุณพจน์  สันชุมภู

โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพวิธิอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมรายชื่อผู้มีสิมธิเลือกตั้ง) คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา