โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม 5 ส | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม 5 ส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มีนาคม 2566 โดย พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 39 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี นำโดยนางสาวจันจิรา สุขสามปัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคลทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานที่ใช้งานประจำและไม่ได้ใช้งานประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ในการให้บริการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สวยงามพร้อมรองรับผู้ที่มาติดต่อรับบริการและสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาอาคารและสถานที่มาอำนวยความสะดวกในการขนย้ายเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานประจำ ไปยังห้อง ศท 510 B อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 5 มทร.ล้านนา                       

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา